top of page

2019

AMPLIACIÓ D'EDIFICI PER A OFICINES I MAGATZEM

IGUALADA (Barcelona)

 

Es tracta del projecte d’ampliació de les oficines i del magatzem d’un edifici industrial, compost per un bloc representatiu d’oficines i per una nau d’emmagatzematge.

 

Es projecta una ampliació de les oficines existents en planta primera. Es dóna continuïtat a les mateixes, adossant un volum, a l'extrem de la franja que configura la façana sud-oest del bloc d’oficines. Es tracta d'un volum destinat a una sala de reunions, que serà representatiu dins la façana, sobresortint 60 cm de la línia de façana actual (maó vist) i amb un acabat d'aplacat de pedra natural. S'aprofita la planta baixa que queda a l'aire lliure, per ressituar les places d'aparcament existents.

 

Es preveu ampliar la zona d'emmagatzematge de l'edifici, adossant una nau de nova construcció, composta de planta soterrani i planta baixa, entre la nau existent i el límit nord-est de la parcel·la. Les característiques d'aquesta nova nau, serien similars a l'actual. Es mantindrien amplàries, sistemes constructius, acabats i nivells, per així donar continuïtat a la zona d'emmagatzematge existent. L'alçada interior de la nau en planta baixa seria de 7,5 m, per donar més funcionalitat i capacitat a la mateixa.

 

El projecte també adequa zones d'aparcament a l'exterior. A la zona nord-est, amb la recrescuda del mur de formigó existent que contindrà un terraplenat posterior, es creen 9 places noves d’aparcament. Per altra banda, a la zona sud-oest d'aparcament actual (12 places), continuant amb l’esquema existent, s’amplia el seu nombre amb 5 places.

El número total de places passarà a ser de 26, amb un increment respecte a les existents de 14 places.

 

AUTORS

Jaume Riba, arquitecte

Xavi Mercadé, arquitecte

Pep Riba, arquitecte tècnic

 

 

IMG_8942.jpg
IMG_7288.jpg
IMG_2403.JPG
bottom of page