top of page

2019

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA TORRE DE CAL SALINAS

IGUALADA ( Barcelona)

El projecte planteja la reforma i ampliació de la torre de Cal Salinas, un antic habitatge unifamiliar aïllat, del municipi d’Igualada, per tal d’ubicar-hi unes Aules Integrals de Suport (AIS) destinades a l’alumnat d’Apinas amb trastorns de comportament i trastorns mentals, i una llar residencial gestionada per Apinas.

 

La reforma preveu conservar i adaptar al màxim els espais existents, i fer les intervencions mínimes en l’edifici per tal d’adequar-lo a aquests nous usos.

 

Així en planta baixa s’aprofitarien les peces grans de l’antic habitatge (salons, menjadors, despatxos...) per destinar-les a les aules del centre educatiu; les habitacions de l’habitatge en planta primera, per destinar-les a sales de reunions i despatxos del centre educatiu, i l’espai lliure en planta soterrani per destinar-lo a una sala polivalent.

 

El centre educatiu es desenvoluparia en 2 plantes de l’edifici. En planta baixa s’ubicaria l’AIS (Aula Integral de Suport), destinada a alumnes amb trastorns del comportament i trastorns mentals, i la  planta primera l’àrea administrativa del centre. En una fase posterior, en planta soterrani, es preveu la construcció d’una sala d’actes vinculada al centre, però no a l’activitat dels alumnes. La llar residència s’ubicaria en la planta segona de l’edifici, a on s’hauria de fer l’ampliació de l’edifici, per tal de poder desenvolupar l’activitat.

 

Unes de les intervencions necessàries per adequar l’edifici als nous usos, seria la construcció d’un nucli de comunicacions vertical composat per un ascensor i una nova escala interior que comunicaria totes les plantes, garantint l’accés independent de la llar residencia des de l’espai públic. Per això caldrà aixecar puntualment la coberta per poder accedir a la planta segona, i disposar de l’espai suficient per desenvolupar el programa dels diferents usos a cada planta.

 

Una altra de les intervencions es centraria en el volum del garatge, el qual s’anivellaria respecte a la planta baixa i l’espai resultant estaria destinat a una sala polivalent per l’AIS. En planta primera d’aquest volum, es  pujarien el nivell dels forjats (previ enderroc dels antics) i l’espai estaria destinat a arxiu del centre educatiu.

 

Tant en planta baixa com en planta primera, en la zona nord-oest de l’edificació, s’enderrocaria l’àrea de serveis: cuina, lavabos i escales secundaries, per redistribuir aquest espai en els lavabos dels alumnes del centre i una sala flexible en planta baixa, i  en planta primera en despatxos i lavabos de la zona administrativa.

 

Pel que fa a l’adequació de l’accessibilitat i la mobilitat de l’edifici aquest tindrà tres accessos accessibles des de l’exterior. L’accés principal al centre educatiu es realitzarà des del lateral est de la parcel·la, aquest accés també tindrà connexió directe amb el pati. El lateral oest de la parcel·la també tindrà un accés que comunicarà amb el pati i la planta baixa del centre. L’accés a la llar residència i a l’ascensor de l’edifici, es realitzarà des del lateral est cantonada avinguda Gaudí.

L’ascensor serà accessible, de dues portes enfrontades i amb una cabina de 1,10x1,40m, comunicarà a totes les plantes del centre.

 

El pati exterior del centre el conformarà, l’actual pati privat en forma de semicercle, on es conservarà el paviment existent i l’espai restant fins al límit de la parcel·la, que és a on es col·locarà la tanca perimetral.

 

arquitectes:

Jaume Riba, arquitecte

col.laboradors:

Xavi Mercadé,  arquitecte

 

 

 

 

 

IMG_3083.jpg
IMG_4128.jpg
bottom of page