top of page

2004

EDIFICI D'11 HABITATGES, LOCALS I GARATGE

IGUALADA (Barcelona)

 

Al plantejar-se la volumetria de l’edifici, cal remarcar que segons la normativa vigent, atenent a l’amplada dels vials els hi correspon una alçada reguladora diferent, per això la façana en el carrer de la Torre canvia d’alçada. Es planteja un únic accés pel carrer de la Torre.

 

L’edifici principal que es proposa és de planta baixa més tres plantes pis, una planta sota coberta habitable vincula a la planta inferior i una planta soterrani, excepte en la part final de la parcel·la en el carrer de la Torre, on es proposen dues plantes pis i una planta sota coberta habitable vincula a la planta inferior.

 

L’edifici s’organitza al voltant d’una única caixa d’escala en el carrer de la Torre, que dóna accés a 4 habitatges en les dues primeres plantes i tan sols a 3 habitatges en la tercera planta.

 

Els habitatges disposen de 2 a 3 habitacions, i s’organitzen donant a carrer i al pati interior. Les estances i cuines s’orienten totes als carrers.

 

En la planta sotacoberta s’organitzen uns espais complementaris als habitatges de la planta inferior, tot formant una única entitat amb els habitatges situats a l’última planta i unes terrasses. La superfície computable en els espais sotacoberta és aquella part en la que l’alçada lliure interior és igual o superior a 1’80 m. Quan els espais sotacoberta són complementaris, com a mínim les 2/3 parts de la superfície útil de la unitat s’ha de desenvolupar a l’habitatge ubicat a l’última planta.

 

Exteriorment l’edifici vol remarcar l’emplaçament en cantonada, situat en un carrer molt concorregut. Per això els materials que es proposen diferencien les dues façanes, la façana del carrer de la Torre es proposa amb obra vista, mentre que per remarcar la façana principal del carrer de Sta. Caterina es proposa un acabat tipus “Alucobond”. La planta baixa es resol constructivament amb un aplacat de pedra natural; la façana al pati interior es construeix amb obra vista. Els tancaments practicables de façana i les seves persianes seran d’alumini de color.

 

autors:

Jaume Riba, arquitecte

Fina Aymerich, arquitecta

col.laboradors:

Pep Riba, arquitecte tècnic

 

 

bottom of page