top of page

2004

RESIDÈNCIA PER DISCAPACITATS PSÍQUICS PROFUNDS

ELS PRATS DE REI (Barcelona)

 

El projecte que es proposa pretén construir un edifici independent al que actualment existeix i en el mateix lloc on es situen part de les construccions en desús, amb capacitat per 16 persones, complint tant els paràmetres urbanístics com tota la reglamentació que regeix els centres d’acolliment residencial per persones amb discapacitat: Ordre 15/07/87 (DOG 878), sobre els mínimes condicions materials en residències de persones que per circunstancies diverses no poden romandre en el seu domicili , Decret 135/95 que fa referència al Codi d’accessibilitat de Catalunya, i el Decret 271/2003, que estableix els mínims en quan a condicions arquitectoniques i materials per donar soport “extens i generalitzat”, per fer funció sustitutòria de la llar.

 

Es parteix, tal com s’indica en aquest últim, de residències amb capacitat limitada (màxim 30 places, doncs hi ha residents amb transtons de conducta), repartint els usuaris en unitat de convivència de 12 persones com a màxim.

 

Cada unitat disposarà de dues sales (destinades a estar i menjador) amb una superfície mínima de 3 m² per resident i d’una cambra higiènica completa per cada 4 usuaris adapatada a l’ús de grues i lliteres i amb sistema d’ avís. En les habitacions individuals la superfície mínima serà de 8 m² i en les dobles de 12 m².Disposaràn d’armari i sistema d’avís.

arquitectes:

Jaume Riba, arquitecte

 

col.laboradors:

Pep Riba, arquitecte tècnic

 

 

bottom of page