top of page

2000

6 HABITATGES UNIFAMILIARS ENTRE MITGERES

CALAF (Barcelona)

 

La planta baixa destinada a accessos, garatge i habitació per instal·lacions i safareig i pati posterior.

 

La planta primera ocupada per l’habitatge, amb sala, cuina i terrassa exterior coberta al sud i tres dormitoris al nord, ocupant els dos banys i l’escala l’espai central de la planta; per facilitar l’accés al pati de la planta baixa es construeix una escala independent de la principal entre terrassa de planta pis i pati.

 

La planta golfes queda ocupada per una sala i la terrassa exterior descoberta.

 

Exteriorment, les façanes es resolen amb obra vista com material dominant, tractant-se les franges verticals de separació entre habitatges, amb revestiment tipus monocapa; cobertes de teula ceràmica, tancaments practicables exteriors d’acer esmaltat en planta baixa i d’alumini de color en les plantes superiors; les lloses de formigó vist, l’escala metàl·lica i les tanques de formigó i obra vista completen als acabats exteriors.

 

 

 

autor:

Jaume Riba, arquitecte

col·laboradors:

Pep Riba, arquitecte tècnic

 

 

bottom of page